gdynia deszczówka dotacja

Dotacja na gromadzenie wody deszczowej – Gdynia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni informuje o możliwości dofinansowania do gromadzenia wody deszczowej dla mieszkańców Gdyni. W tym roku to nawet do 10 000 zł:

Dofinansowanie wykonania inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 – 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-84-73
58 668-84-80

Fax: 58 6688470
E-mail: [email protected]

Wymagane dokumenty:
 1. wniosek
 2. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
 3. projekt urządzeń służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania, z opisem technicznym
 4. dokumentacja fotograficzna z miejscem inwestycji przed realizacją
 5. zgoda pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji, gdy wniosek składany jest przez współwłaściciela nieruchomości lub uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na wykonanie inwestycji gdy wniosek składany jest przez wspólnotę mieszkaniową
 6. gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjnej – pełnomocnictwo, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uchwały organu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie dotacji
 7. pozwolenie konserwatora zabytków, o ile jest ono wymagane
Sposób załatwienia sprawy:
 1. Analiza złozonych dokumentów.
 2. Podpisanie umowy między Gminą Miasta Gdyni a Dotowanym.
 3. Realizacja inwestycji przez Dotowanego.
 4. Rozliczenie umowy o dotację przez Dotowanego.
 5. Oględziny inwestycji.
 6. Przelew kwoty dotacji na konto Dotowanego lub odbiór w kasie Urzędu.
Opłaty: Bez opłat
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski przechodzą na kolejny rok.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219).
Uchwała Nr XXII/728/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 września 2020r.
Inne informacje: Wysokość dofinansowania wynosi 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych wykonanej inwestycji. Łączna wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po dacie podpisania umowy z Gminą Miasta Gdyni.

Druki:
Shopping Cart
Scroll to Top