podlewanie ogrodu

Gminy Dopiewo ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy systemów deszczowych

Gminy Dopiewo ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 r. Warto wykorzystać szansę i skorzystać z gminnej dotacji, która może wynieść 60% kosztów. Dzięki udzielanym dotacjom od 2019 roku z budżetu gminy Dopiewo wykonano prawie 300 instalacji.

 

O dotacji

 • Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Dopiewo w naborze 2023, wynosi – 100 tys. zł.
 • Wysokość dopłaty wynosi 60% kosztów, ale nie więcej niż 3 tys. zł.
 • Dotacja może być przeznaczona na budowę zbiornika podziemnego lub naziemnego, studni chłonnej oraz elementów niezbędnych do połączenia rury spustowej dachu z wybudowanym systemem deszczowym.
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów budowy systemu deszczowego – wypłata środków następuje po realizacji zadania oraz prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności).
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Moja Woda”).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
 • Wniosek musi być kompletny – powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki i wypełnione wszystkie pola. Należy go wypełnić czytelnie i podpisać. W przypadku wysłania dokumentacji za pośrednictwem platformy ePUAP, wniosek musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego lub za pośrednictwem certyfikatu. Link do strony podpisania dokumentu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Termin i miejsce składania wniosków

 • Start naboru wniosków:
 1. od północy 1 marca 2023 r. można składać wnioski w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.
 2. od godz. 7.30 w dniu 1 marca 2023 r. można składać wnioski w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo.
 • Decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu (przy czym zgodnie z obowiązującym w tym naborze regulaminem obowiązuje jedna kolejka dla wniosków elektronicznych i papierowych).
 • Wnioski można składać do 14.03.2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

Uchwała

Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z

Realizacja dopłaty

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia.
 • Urząd Gminy Dopiewo nie wyklucza możliwości oględzin nieruchomości przed przez podpisaniem umowy na budowę systemu deszczowego;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.
 • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

Rozliczenie dotacji

 • Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
 • Kserokopie faktur VAT lub rachunków, potwierdzających poniesione koszty inwestycji
 • Opis wykonanych robót (parametry techniczne, technologia wykonania, itp.).
 • Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania (etap przed, w trakcie i po zakończeniu zadania).
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu przedsięwzięcia zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrola powykonawcza

Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić nieruchomość, na której został zrealizowany system deszczowy, po złożeniu formularza rozliczenia dotacji.

Informacje dodatkowe

Informacji dotyczących dotacji udziela: Zbigniew Kobiela, tel. 61 89 06 396, Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dopiewo.

DOKUMENTY:

 1. PDF icon WNIOSEK udzielania dotacji
 2. PDF icon klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 3. PDF icon formularz o udzieleniu pomocy de mininis w rolnictwie lub rybolostwie
 4. PDF icon formularz pomoc inna niz pomoc w rolnictwielub rybolowstwie
 5. PDF icon oswiadczenie rolnictwo 2023

Zapraszamy do naszego sklepu www.mojzbiornik.pl

Leave a Comment

Shopping Cart
Scroll to Top