Konkurs wygraj zbiornik na deszczóekę.

REGULAMIN KONKURSU Wygraj zbiornik na deszczówkę.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj zbiornik na deszczówkę
 2. Organizatorem Konkursu Eco Solution sp. z o.o. ul. Tulipanowa 18 77-100 Rzepnica
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Eco Solution sp. z o.o. ul. Tulipanowa 18 77-100 Rzepnica poprzez portal www.mojzbiornik.pl
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.mojzbiornik.pl  i na profilu Facebook-owym Facebook w dniach 13 marca – 30 września  2023 roku (do godziny 12:00 w południe).

 

 1. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 • Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 •  nie jest pracownikiem Eco Solution sp. zo.o. ul. Tulipanowa 18 77-100 Rzepnica
 •  nie jest członkiem rodziny pracownika Eco Solution sp. zo.o. ul. Tulipanowa 18 77-100 Rzepnica

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 •  osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są: Zbiornik na deszczówkę EcoSolu ZN lub N – 1000l.
 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, polubią profil  Facebook-owy MojZbiornik.pl –  Profil Facebook MojZbiornik oraz zapiszą się do newslettera pod linkiem Zapis do newslettera Zapis znajduje się na dole strony. Należy wpisać adres mailowy, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych i nacisnąć wyślij. Jeżeli uczesnik już polubił stronę na Favebooku to wystarczy zapis do newslettera. 
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 1. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres [email protected]  w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 1. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Eco Solution Sp. z.o.o. na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Eco Solution  sp. z o.o.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

4.  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

         Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian    terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.mojzbiornik.pl

 

 

Leave a Comment

Shopping Cart
Scroll to Top