Komorniki łapią deszcz. Dofinansowanie do deszczówki.

 

Dofinansowanie do deszczówki

Gmina Komorniki w Wielkopolsce, również wspiera mieszkańców. Tym razem dofinansowuje do deszczówki.

Jak firma MojZbiornik.pl pomoże w formalnościach i doborze zbiorników.

Cel jest prosty !

Poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Komorniki zachęcamy mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie do kosztów zakupu i montażu urządzeń zatrzymujących wodę na posesji.

Wnioski można składać w dniach od 1 do 30 kwietnia 2023r.

Dotacja stanowi mechanizm zachęcający mieszkańców do inwestowania w urządzenia i systemy techniczne pozwalające na zwiększenie możliwości retencjonowania wód opadowych celem ich wykorzystania w swoich gospodarstwach domowych. Montaż takich urządzeń zwiększy lokalne zasoby wody, a tym samym wpłynie na poprawę mikroklimatu na terenie gminy Komorniki.

Wójt Gminy Komorniki dążąc do realizacji założeń przyjętych w gminnym Programie ochrony środowiska przedłożył Radzie Gminy Komorniki projekt realizacji uchwały mającej na celu udzielenie dofinasowania do realizacji urządzeń zatrzymujących wodę w obrębie posesji na którą  ona trafia w wyniku opadów czy roztopów. Rada Gminy Komorniki przyjęła przedłożoną uchwałę 25.10.2022 roku mając na względzie poprawę lokalnych zasobów wodnych z korzyścią dla miejscowej ludności.

Realizacja uchwały nastąpi przez przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do kosztów zakupu i montażu urządzeń zatrzymujących wodę na posesji wnioskującego.

Wnioski o dofinansowanie można składać do Urzędu Gminy Komorniki:

  • poprzez platformę E-PUAP w dniach 1 – 30 kwietnia 2023r., lub
  • osobiście w biurze podawczym w Urzędzie Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w dniach od 3 do 28 kwietnia 2023r.

Szczegółowy regulamin udzielania dofinansowania oraz wniosek wraz załącznikami są dostępne poniżej.

Zapraszamy do kontaktu:  tel: 694150788; 694150997 [email protected]

www.mojzbiornik.pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin udzielania dotacji celowych na budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – pdf | Regulamin udzielania dotacji celowych na budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – word
  2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Komorniki na dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.
  3. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
  4. Rozliczenie dotacji celowej na budowę systemów deszczowych w celu zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Leave a Comment

Shopping Cart
Scroll to Top