Poznań Mała Retencja 2022

Mała retencja – wnioski o dotację na gromadzenie deszczówki Poznań 2022

Miasto Poznań będzie dofinansowywać rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki. To inicjatywa niezbędna w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych i ich wpływu na stan zasobów wodnych stolicy Wielkopolski. Program dotacyjny we wtorek jednogłośnie przyjęli na sesji miejscy radni. Wnioski będzie można składać od 16 maja 2022.

Wśród licznych korzyści wynikających ze zwiększenia naturalnej retencji warto podkreślić chociażby poprawę lokalnego mikroklimatu czy odciążenie sieci wodociągowej. Chodzi o to, by woda „nie uciekała” – czyli aby zamiast spływać do kanalizacji deszczowej i rzeki Warty, zostawała w miejscu, w którym spadła i była na powrót wykorzystana, np. do podlewania przydomowych ogródków.

W przypadku małej retencji istotne są nie tylko działania podejmowane przez miejskich urzędników, ale także przez mieszkańców. Każdy może przyczynić się do oszczędności zasobów wodnych na własnej posesji. Miasto chce zachęcić poznaniaków do takich działań. Mieszkańcy, a także przedsiębiorcy czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli liczyć na dotacje na wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu.

O dofinansowanie mogą starać się mieszkańcy Poznania. Wśród nich są zarówno osoby prywatne, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1996 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 ze zm.), instytucje czy przedsiębiorcy. Dotacja może pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali – do 6 tys. zł.

Nieruchomość, na jaką przysługuje dofinansowanie, musi znajdować się na terenie Poznania (wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością).

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.

W tym roku na małą retencję Miasto Poznań przeznaczy 1 000 000 zł. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków.

Za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Kto może złożyć wniosek?

(UWAGA: Jeżeli nieruchomość posiada 2 właścicieli np. współmałżonków, należy wypełnić ZAŁĄCZNIK nr 7 – wzór zgody współwłaściciela na wykonanie inwestycji. Spośród współwłaścicieli (np. małżonków) należy wybrać Wnioskodawcę i udzielić mu zgody na czynności administracyjno-prawne na ZAŁĄCZNIKU nr 2 – Pełnomocnictwo)

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz Spółdzielnie i inne – ZAŁĄCZNIK nr 1b

(UWAGA: osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przedstawić odpis z CEIDG)

Bez względu na rodzaj składanego wniosku o udzielenie dotacji należy do niego dołączyć:

  • wzór oświadczenia o możliwości lub braku możliwości odliczenia VAT – ZAŁĄCZNIK nr 3
  • wzór oświadczenia o niepobieraniu na realizację zadania dofinansowania
    z innych źródeł – ZAŁĄCZNIK nr 4
  • odpis księgi wieczystej – nie może być starszy niż 30 dni od daty złożenia wniosku, można go uzyskać elektronicznie na stronie: ekw.ms.gov.pl.

Wnioski można składać listem poleconym lub przez platformę E-PUAP.
Dokumenty nie mogą być wysyłane mailowo ani wrzucane do urny.

Termin składania wniosków: 16 maja – 6 czerwca 2022

Jak rozliczyć wniosek?

Należy to zrobić wypełniając:

ZAŁĄCZNIK nr 5 – wzór wniosku o rozliczenie dotacji

ZAŁĄCZNIK nr 6 – wzór protokołu wykonania zadania

Termin rozliczenia inwestycji – 31 października 2022

Leave a Comment

Shopping Cart
Scroll to Top